ХОСПИС - ЗН

  • 1-sl.jpg
  • hos6.jpg
  • sl5.jpg

Център за социална рехабилитация и интеграция "Св. Сава"

Сдружение "Бъдеще за възрастните в България" е неправителствена организация, имаща за цел да окаже съдействие за приобщаване към националните и европейски ценности и да подпомогне реформата в здравеопазването и социалното дело в сферата на социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, както и лица в риск, терминални и тежко хронично болни хора.
 В изпълнение на тези свои задачи сдружението съвместно с "Хоспис ЗН" през февруари 2003г. инициира откриването на втория в България лицензиран хоспис със стационар за тежко терминално болни пациенти. В края на 2003 съвмесно с Община Тополовград и цялата общественост на града стартира изграждането на "Национален център за социална рехабилитация, интеграция и дом за временно пребиваване на хора с увреждания "Св.САВА".
Хората с увреждания в България са обект на нагласи и практики, наследени от миналото, когато повечето от тях са били изолирани, защитавани и обгрижвани от семействата си или държавата.
По голяма част от хората с увреждания и днес продължават да бъдат изолирани и неспособни да излязат извън домовете си както поради недостъпна околна среда, така и поради липса на адекватни услуги за интеграция.
Високата степен на институционализацията им води до силно ограничаване на възможностите за добро образование и включване в живота, което от своя страна, още повече влошава шансовете на хората с увреждания за реализация на трудовея пазар, както и за участие в социалния и културния живот на обществото.
Много важно условие за интеграция на хората с увреждания е осигуряването на достъпна околна среда. Архитектурните, транспортните и комуникационните бариери, като правило пораждат и психологически такива, изразяващи се преди всичко в самоограничения. Мисълта за някакво препядствие кара хората да се чустват безпомощни и несигурни. Това е сериозна предпоставка за допълнителни травми, злополуки или отказ от действие.
Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Тополовград ще предлага комплекс от услуги даващи възможност за утвърждаване на община Тополовград в "град без бариери"
                                

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПРЕДЛАГА:

1. Рехабилитация
2. Социално правни консултации
3. Посредничество за реализиране на социални права
4. Изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на хора с увреждания чрез:

  • осигуряване на достъп до работни места
  • достъп до зоните за отдих и спорт
  • включване в културния живот на града
  • обучение и повишаване на квалификацията
  • обучение за използване на помощни технически средства